စားမြိန်ဖွယ်ရာ ပျိုမေ့လက်ရာ “ မွန်ရိုးရာ ငါးရံ့သရက်သီးချက်”