စားမြိန်ဖွယ်ရာ ပျိုမေ့လက်ရာ “ရှမ်းရိုးရာ ငါးပေါင်း”