"စားမြိန်ဖွယ်ရာ ပျိုမေ့လက်ရာ"(ဂုံးအစပ်ချက်နှင့် သခွပ်ပွင့်သုပ်)