ဂေဘားဘာသာ“ကျန်းမာရေးအစီအစဉ်” မျက်လုံးညောင်ညာမှုကိုသက်သာစေရန် လုပ်ဆောင်နိုင်သောနည်းလမ်းများ