အနောက်ပိုးကရင်ဘာသာ “ကျန်းမာရေးအစီအစဉ်” အရိုးပွခြင်းနှင့်ခန္ဓာကိုယ်သန်စွမ်းမှု