ကယားဘာသာ “ပုံပြင်အစီအစဉ်” ဖားတစ်ကောင်နှင့် ကင်းခြေများ