အရှေ့ပိုးကရင်ဘာသာ“စိုက်ပျိုးရေးအစီအစဉ်”ပြောင်းဖူးပင်စိုက်ပျိုးနည်း