သတင်းကပေးတဲ့သင်ခန်းစာအစီအစဉ်

သတင်းကပေးတဲ့သင်ခန်းစာအစီအစဉ်မှ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်ရေးအတွက် ဇူလိုင်လ(၁၇) ရက်နေ့မှ (၂၅)ရက်နေ့အထိ အလုပ်ရက်ရှည်ပိတ်ထားသည့်ကာလအတွင်း အများပြည်သူ လိုက်နာရမည့်အချက် များ ထုတ်ပြန်ထားသည်နှင့် ပတ်သက်ပြီး တင်ပြထားပါသည်။