စာအုပ်စာပေလူ့မိတ်ဆွေ(ဆုတောင်းပြည့်မယ်လမုရုပ်စုံဗုဒ္ဓဝင်သမိုင်း)