(ဓနုအစီအစဉ်) “သုတ” ဆီအမျိုးမျိုးအသုံးပြုပုံအကြောင်းသိကောင်းစရာ