(ဂေဘားအစီအစဉ်) “ကျန်းမာရေး” ဦးနှောက်အကျိတ်ကင်ဆာအကြောင်း