(ချင်း(ချိုး)အစီအစဉ်) “သုတ” မြေအောက်ရေအသုံးပြုမှုနှင့် သတိပြုစရာ