(ကိုးကန့် အစီအစဉ်) “ကျန်းမာရေး” ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများကြာသီး၊ကြာစေ့