(ကိုးကန့် အစီအစဉ်) “ကျန်းမာရေး” ပင်စိမ်းပင်၏ကျန်းမာရေးအတွက် အသုံးဝင်ပုံ