(ကိုးကန့် အစီအစဉ်) “သုတ” ကြက်သားအကြောင်းသိကောင်းစရာ