(ကချင်အစီအစဉ် ) “သုတ” ထမင်းစားပြီးနောက် မလုပ်သင့်တဲ့အရာ