မျက်မှောက်ရေးရာအစီအစဉ်

မျက်မှောက်ရေးရာအစီအစဉ်မှ ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ပညာသင်နှစ်အတွက် ကျောင်းအပ်နှံရေးလက်ခံဆောင်ရွက်သည်နှင့် ပတ်သက်ပြီး စုစည်းတင်ပြထားပါသည်။