(မွန်အစီအစဉ်) “ကျန်းမာရေး” အစားအသောက်သန့်ရှင်းမှ ရောဂါဘယကင်းရှင်းမည်