ပျိုးထောင်ခြင်းအနုပညာ - (အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုမှ ကာကွယ်ရန်)