(ရှမ်းအစီအစဉ်) “ကျန်းမာရေး” ဓာတ်မတည့်ခြင်းနှင့်ကျန်းမာရေး