(ရှမ်းအစီအစဉ်) “ကျန်းမာရေး” ရင်ဘတ်အောင့်ရသည့်အကြောင်းရင်း