(ရှမ်းအစီအစဉ်) “ဖွံ့ဖြိုးဝေစည်” ရှမ်း မြန်မာစာလုံးတူနှင့် အခေါ်အဝေါ်များ