(“ဝ”အစီအစဉ်) “ကျန်းမာရေး” အသည်းအဆီဖုံးရောဂါအကြောင်း