(“ဝ”အစီအစဉ်) “သုတ” အစာအိမ်ကင်ဆာအကြောင်းသိကောင်းစရာ