“ဒေသဝမ်းစာဖူလုံရေးမှသည် လူမှုဘဝဖွံ့ဖြိုးရေးဆီ”

Friday, July 21, 2023