၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ(၁၆)ရက်၊ ကမ္ဘာ့အိုဇုန်းလွှာ ထိန်းသိမ်းရေးနေ့ "ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုလျှော့ချရေး အိုဇုန်းလွှာထိန်းသိမ်းကာကွယ်ပေး"

Saturday, September 16, 2023