“ချွန်တွန်းနှင့်အမိန့်မရ အပေါင်ဆိုင်” (အပိုင်း-၁၅)(ဇာတ်သိမ်းပိုင်း)