အင်ဒိုနီးရှား တောင်ဆူလာဝေဆီပြည်နယ်ရှိ Maros-Pangkep သည် UNESCO ၏ ဘူမိဥယျာဉ်နေရာ တစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းခံခဲ့ရ

Wednesday, October 18, 2023