ဆိုကြမယ်ပျော်ကြမယ် ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်ပါဝင်တင်ဆက်ခွှင့်ပုံစံ