မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြားထပ်ဆင့်လွှင့်စက်ရုံများ

မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြားထပ်ဆင့်လွှင့်စက်ရုံများ

စဉ် စက်ရုံ Analogue Power စဉ် Digital Power
ကချင်ပြည်နယ်        
မြစ်ကြီနား 100 W 1 KW
ဗန်းမော် 100 W 300 W
ရွှေကူ  100 W 100 W
မိုးကောင်း  100 W 300 W
ပန်နန်းဒင်  10 W    
ဒေါ့ဖုန်းယန်  50 W    
ဆင်ဘို  50 W    
ရှင်ဗွေယန်  50 W  50 W
မြို့လှ (ရွှေကူ)  50 W    
၁၀ တနိုင်း  10 W 100 W
၁၁ လုံးတုံ   50 W 50 W
၁၂ မြို့သစ်(ဗန်းမော်)  10 W    
၁၃ ချီဗွေ  10 W    
၁၄ ဆွမ်ပရာဘွမ်  10 W    
၁၅ ကန်ပိုက်တီး  10 W    
၁၆ ဆဒုံး  10 W 50 W
၁၇ ဆော့လော်  10 W    
၁၈ ကာမိုင်း  50 W 50 W
၁၉ နောင်မွန်း  50 W ၁၀ 50 W
၂၀ မချမ်းဘော  10 W    
၂၁ ပန်းဝါ  10 W    
၂၂ လွယ်ဂျယ်  50 W    
၂၃ ခေါင်လံဖူး  10 W    
၂၄ အင်ဂျန်းယန်  50 W    
၂၅ နမ္မား  300 W ၁၁ 300 W
၂၆ ဖားကန့်  50 W ၁၂ 100 W
၂၇ ပူတာအို  50 W ၁၃ 100 W
ကယားပြည်နယ်      
၂၈ လွိုင်ကော် 1 KW ၁၄ 1 KW
၂၉ ရွာသစ် 10 W ၁၅ 50 W
၃၀ မော်ချီး 50 W    
၃၁ ဘော်လခဲ 50 W ၁၆ 50 W
၃၂ ဖရူဆို 50 W ၁၇ 50 W
၃၃ မယ်စဲ့ 50 W    
၃၄ ဖားဆောင်း 50 W ၁၈ 50 W
၃၅ ရှားတော 50 W ၁၉ 50 W
ကရင်ပြည်နယ် 
၃၆ လှိုင်းဘွဲ့ 300 W ၂၀ 200 W
၃၇ ပိုင်ကျုံ 10 W ၂၁ 50 W
၃၈ ဘားအံ 1 KW ၂၂ 3 KW
၃၉ ရှမ်းရွာသစ် 50 W    
၄၀ ဖာပွန် 50 W ၂၃ 50 W
၄၁ မြဝတီ 100 W ၂၄ 200 W
၄၂ ဘုရားသုံးဆူ 100 W ၂၅ 50 W
၄၃ ကြာအင်းဆိပ်ကြီး 50 W ၂၆ 50 W
၄၄ မြိုင်ကြီးငူ 10 W ၂၇ 50 W
၄၅ ကျိုက်ဒုံ 100 W ၂၈ 100 W
ချင်းပြည်နယ်       
၄၆ ကနေဒီ 1 KW ၂၉ 1 KW
၄၇ ဖလမ်း 100 W ၃၀ 500W
၄၈ ဟားခါး 100 W ၃၁ 300 W
၄၉ ရိဒ်ခေါဒါရ် 10 W    
၅၀ ရေဇွာ 10 W    
၅၁ ကျီခါး 10 W    
၅၂ တွန်းဇံ 10 W ၃၂  50 W
၅၃ မင်းတပ် 10 W ၃၃ 50 W
၅၄ မတူပီ 10 W ၃၄ 50 W
၅၅ ပလက်ဝ 50 W    
၅၆ ထန်တလန် 10 W ၃၅ 50 W
မွန်ပြည်နယ်       
၅၇ မော်လမြိုင် 10 KW ၃၆ 3 KW
၅၈ လမိုင်း 100 W ၃၇ 300 W
၅၉ ဘီးလင်း 1 KW ၃၈ 1 KW
၆၀ ရေး 100 W ၃၉ 300 W
၆၁ ခေါဇာ 50 W ၄၀ 50 W
၆၂ ကျောင်းရွာ 50 W    
ရခိုင်ပြည်နယ်      
၆၃ စစ်တွေ 10 KW ၄၁ 3 KW
၆၄ မောင်တော 1 KW ၄၂ 600 W
၆၅ သံတွဲ 500 W ၄၃ 600 W
၆၆ အမ်း 50 W ၄၄ 100 W
၆၇ တောင်ကုတ် 50 W ၄၅ 1 KW
၆၈ ဂွ 50 W ၄၆ 100 W
၆၉ မအီ 50 W ၄၇ 50 W
၇၀ ကျိန္တလီ 50 W    
၇၁ ပိန္နဲတောင် 3 KW ၄၈ 3 KW
၇၂ ရမ်းဗြဲ 10 W ၄၉ 50 W
၇၃ ကျောက်ဖြူ 10 W ၅၀ 50 W
၇၄ မာန်အောင် 10 W    
၇၅ ကျောက်တော် 500 W ၅၁ 600 W
၇၆ လားမူ 50 W ၅၂ 50 W
၇၇ မင်းတက်(ရှောက်ချုံ)   ၅၃ 50 W
၇၈ မြောက်ဦး   ၅၄ 300 W
ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း       
၇၉ တောင်ကြီး 10 KW ၅၅ 3 KW
၈၀ ကွန်ဟိန်း 10 W ၅၆ 50 W
၈၁ မိုးနဲ 50 W ၅၇ 50 W
၈၂ လင်းခေး 50 W ၅၈ 100 W
၈၃ မိုင်းပန် 10 W ၅၉ 50 W
၈၄ လဲချား 50 W ၆၀ 100 W
၈၅ ကျေးသီး 10 W    
၈၆ ပင်လောင်း 50 W ၆၁ 50 W
၈၇ ဟိုမိန်း 50 W    
၈၈ ဝမ်ဟတ် 10 W ၆၂ 50 W
၈၉ မောက်မယ် 10 W ၆၃ 50 W
၉၀ မိုင်းကိုင် 50 W ၆၄ 50 W
၉၁ နောင်ထော် 10 W    
၉၂ ဝမ်ဟိုင်း 50 W    
၉၃ ကျိုင်းတောင်း 10 W ၆၅ 50 W
၉၄ နားရိုင်း 10 W    
၉၅ မိုင်းနောင် 50 W ၆၆ 50 W
၉၆ ရွာငံ 50 W ၆၇ 50 W
၉၇ မိုင်းရှူး 10 W    
၉၈ နောင်ဝိုး 50 W    
၉၉ ဝမ်ပန် 10 W    
၁၀၀ မိုင်းစံ 50 W    
၁၀၁ ကျောက်ဂူ 50 W    
၁၀၂ ခိုလမ် 50 W ၆၈ 50 W
၁၀၃ ကာလိ 50 W ၆၉ 50 W
၁၀၄ ဖယ်ခုံ 50 W