အနောက်ပိုးကရင်အစီအစဉ် “သုတ” မာလကာသီးနှင့် မာလကာပင်အသုံးဝင်မှု