အရှေ့ပိုးကရင်အစီအစဉ် “သုတ” ကျွဲကောသီး၏ အသုံးဝင်မှုများ