စကောကရင်အစီအစဉ် “စာပေ” ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများ(၃)