ချင်း (ချိုး) အစီအစဉ် “သုတ” လုံးဝမစားသင့်သည့် ဝက်ရဲ့အစိတ်အပိုင်း(၅)ခု