ချင်း (လိုင်ဇိုး) အစီအစဉ် “စာပေ” စစ်တပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အခေါ်အဝေါ်