ကိုးကန့် အစီအစဉ် “စာပေ” လမ်းပိုင်းဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာဝေါဟာရများ