လျှပ်စစ်စစ်ဆေးရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုအခြေခံ သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁/၂၀၂၂) သင်တန်းဖွင့်ပွဲ ကျင်းပ