ရုပ်သံလွှင့်ဌာနများနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှု

စဉ် စာချုပ်ချုပ်ဆိုသည့်အဖွဲ့အစည်း/ ဌာနအမည် အကြောင်းအရာ ချုပ်ဆိုသည့် နိုင်ငံ ချုပ်ဆိုသည့် ရက်စွဲ
 1 Asai Satellite Telecommunications Co., Ltd. Transponder Lease Agreement တရုတ်နိုင်ငံ ၁-၁၀-၁၉၉၂
2 China Central Television (CCTV) Agreement of Permit License to Retransmit the Television Programmes တရုတ်နိုင်ငံ ၂၄-၁၀-၁၉၉၇
3 Nihon Housou Kyoukai (NHK) Agreement of Permit License to Retransmit the Television Programmes ဂျပန်နိုင်ငံ ၁-၁၂-၁၉၉၈
4 Voice of Vietnum (VOV) Agreement of Permit License to Retransmit the Television Programmes ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ ၉-၃-၁၉၉၉
5 CFI Agreement of Permit License to Retransmit the Television Programmes ပြင်သစ်နိုင်ငံ ၁၃-၂-၂၀ဝ၀
6 The Government of Malaysia on Information Cooperation MOU in the Field of News Exchange, Raido and Television Broadcasting မလေးရှားနိုင်ငံ ၂၅-၉-၂၀ဝ၁
7 ARIRANG TV Agreement on Cooperation ကိုရီးယားနိုင်ငံ ၁-၁၀-၂၀ဝ၁
8 Shin Satellite Public Co., Ltd. Supplementary Agreement to the Transponder Service Agreement   ထိုင်းနိုင်ငံ   ၂၆-၆-၂၀ဝ၃  
Yunnan Televison (YNTV)   Agreement of Permit Licensee to Retransmit the Television Programmes   တရုတ်နိုင်ငံ ၁၉-၈-၂၀ဝ၄  
10 Deutsche Welle (DW) Agreement of Permit Licensee to Retransmit the Television Programmes   ဂျာမနီနိုင်ငံ   ၉-၉-၂၀ဝ၅
11  Ntegrator Private Limited   Supply Contract of Necessary and Materials for TV Studio Equipment & Facilities, Radio Studio Equipment & Facilities   စင်ကာပူနိုင်ငံ ၂၈-၁၁-၂၀ဝ၆
12 Thaicom Public Co., Ltd.   Supply Contract of Necessary Equipment and Materials for Medium Wave Transmitter, Radio Studio Equipment, M&E, and Spare Parts   ထိုင်းနိုင်ငံ   ၂၄-၂-၂၀ဝ၉
13 Korean Broadcasting Institute (KBI) MOU on International Co-Production and Cooperation   ကိုရီးယားနိုင်ငံ   ၂၂-၆-၂၀ဝ၉  
14   Voice of America (VOA)   Agreement on Program Placement   အမေရိကန်နိုင်ငံ ၅-၆-၂၀၁၂  
15  CRI  MRTV နှင့် CRI တို့အကြား မြန်မာဘာသာနောက်ခစကားပြော တရုတ်ရုပ်မြင်သံကြား ဇာတ်လမ်းတွဲ လွှင့်ထုတ်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ သဘောတူညီချက်စာချုပ် တရုတ်နိုင်ငံ   ၁၄-၉-၂၀၁၂