တွင်ကျယ်လာသည့် ကျန်းမာရေးအထောက်အကူပြု ဝန်ဆောင်မှုသင်တန်းများ၊ သင်ကြားမှုပုံစံ များနှင့် လုပ်သားများအနေဖြင့် ဆောင်ရွက်ထားရှိသင့်သည့်အချက်၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများနှင့် ပတ်သက်၍ Thu Kha Su San Co.,Ltd ၏ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးချမ်းသာနှင့် တွေ့ဆုံးမေးမြန်း

တွင်ကျယ်လာသည့် ကျန်းမာရေးအထောက်အကူပြု ဝန်ဆောင်မှုသင်တန်းများ၊ သင်ကြားမှုပုံစံ များနှင့် လုပ်သားများအနေဖြင့် ဆောင်ရွက်ထားရှိသင့်သည့်အချက်၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများနှင့် ပတ်သက်၍ Overseas Employment Agency, Thu Kha Su San Co.,Ltd ၏ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးချမ်းသာနှင့် တွေ့ဆုံးမေးမြန်း

Friday, September 30, 2022