မြန်မာ့အသိုက်အဝန်းထဲမှအမျိုးသမီးများ “ အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှု တားဆီးကာကွယ်ရေး ဥပဒေကြမ်းနှင့်ပတ်သက်၍ အထူးမေးမြန်းချက် ”

Sunday, June 28, 2020