(ကချင်အစီအစဉ်) “သုတ” ဆီးကြိတ်ရောင်ခြင်းသိကောင်းစရာ